Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Ksiądz Grzegorz Wojciechowski w latach 1990 – 1996 odbył studia na Wydziale Teologii KUL, uzyskując tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy Celibat kapłański w prawodawstwie Jana Pawła II, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mariana Stasiaka. W dniu 25 maja 1996 roku został wyświęcony na kapłana Archidiecezji Lubelskiej. Po dwóch latach pracy jako wikariusz parafialny został skierowany na studia w zakresie prawa kanonicznego na Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarra w Hiszpanii, broniąc w roku 2000 pracę magistersko-licencjacką pt. Las causas matrimoniales en el derecho canónico, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra Mariano Banaresa. W roku 2002, na tymże Uniwersytecie, uzyskał stopień doktora na podstawie Las competencias patriarcales en el derecho canónico orientalEstudio histórico-canónico, której dyrektorem był ks. prof. dr Emilio Forte.

Od 1 października 2004 roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich KUL, a do 1 października 2006 roku jest w niej adiunktem. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – 14 października 2014 r. nadała stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Znaczenie Synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego. Studium historyczno-kanoniczne” w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej – prawo kanoniczne.

W latach 2009 – 2011 był uczestnikiem Grupy Badawczej nt. „El procedimiento  de unificación del Derecho europeo” na Uniwersytecie Francisco de Vitoria (Madryt – Hiszpania). W latach 2011-2012 jest członek Grupy Badawczej nt. „Las últimas ampliaciones de la Unión Europea en 2004 y 2007: análisis y valoración de sus consecuencias” na Uniwersytecie Francisco de Vitoria (Madryt – Hiszpania).

Od lutego 2012 do czerwca 2013 członek projektu Grupy Badawczej „The relations of the European Union with the Partenariado Oriental” na Uniwersytecie Francisco de Vitoria (Madryt – Hiszpania).

Członek zespołu redakcyjnego „Revista Crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional” (Universidad de Málaga), „Studia Prawnicze KUL” (WPPKiA KUL) oraz „The Review of Comparative Law” (WPPKiA KUL).

Aktualny zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące struktur hierarchicznych w katolickich Kościołach wschodnich.

Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Koordynator Instytutowy Prawa kanonicznego programu Erasmus.

W 2016 roku odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

Ukończył studia w zakresie prawa kanonicznego na Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarra w Hiszpanii.

Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Duszpasterz Akademicki w Diecezji Sosnowieckiej., adiunkt w Katedrze Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich na KUL

Furca.org