Wydziały i instytuty na PUSK

PUSK ma obecnie cztery wydziały: Komunikacji Społecznej, Teologii, Filozofii, Prawa Kanonicznego oraz Instytut Nauk Religijnych. Uniwersytet posiada też cieszące się wysokim prestiżem Studium Języków Obcych, które koordynuje nauczanie języków klasycznych, jaki i współczesnych.

Wydział Komunikacji Społecznej

Wydział Komunikacji Społecznej powstał na PUSK w 1996 roku, aby wyposażyć studentów w głęboką wizję teologiczną Kościoła i solidny zasób najnowszych technologii i strategii komunikacyjnych i medialnych. W ten sposób absolwenci będą skutecznie prezentować tę wizję całemu społeczeństwu.
Program Wydziału oferuje studentom solidne przygotowanie w czterech kluczowe obszarach:

  1. Procesy kształtowania opinii publicznej, struktury i język tradycyjnych środków komunikacji (radio, TV, prasa), a także nowe media oparte na technologii.
  2. Kościół w kontekście kulturowym – jak Kościół prezentuje swoje przesłanie i wciela wiarę w ciągłym dialogu z mężczyznami, kobietami i kulturami.
  3. Teologiczna, filozoficzna i kanoniczna treść wiary i jej wpływ na tożsamość Kościoła jako instytucji.
  4. Stosowanie tych teorii, praktyk i technik komunikacyjnych do instytucji Kościoła, ze szczególnym naciskiem na sposoby komunikowania się Kościoła z różnymi rozmówcami i prezentowania treści wiary przed opinią publiczną.

Oprócz dostępu do obszernej biblioteki, studenci zdobywają praktyczne doświadczenie w Centrum Audiowizualnym i Laboratorium Multimedialnym. Uczą się używania najnowszych narzędzi komunikacyjnych, wykorzystując ogromny potencjał współczesnych technologii by służyć Kościołowi bardziej efektywnie, szybciej i skuteczniej. Absolwenci Wydziału Komunikacji Społecznej są świetnie przygotowani do podejmowania codziennych zadań pracując w diecezjach i instutucjach kościelnych na całym świecie: zajmują się relacjami z mediami, redagują publikacje prasowe, przekazują tę wiedzę tysiącom księży w seminariach duchownych.

Wydział Teologii

Wierny Magisterium Kościoła Wydział Teologii ma na celu pogłębić naszą wiedzę nt. wiary. Jego misją jest formowanie księży,by coraz pełniej rozumieli powody ich nadziei i dążyli do napełniania chrześcijańskim życiem doczesnych  rzeczywistości. W tym celu studia rozwijają się poszukując odpowiedzi na problemy człowieka w dzisiejszych kontekstach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem związku wiary z filozofią i naukami przyrodniczymi społecznymi i historycznymi.

Wydział Filozofii

Filozofia odgrywa niezastąpioną i specyfiiczną rolę pośreniczącą między kulturami i formami wiedzy, a także między rozumem a wiarą. Mając tę rolę na względzie Wydział Filozofii podkreśla zarówno wymiar metafizyczny prawdy, jak i zrozumienie współczesnego kontekstu antropologicznego i społeczno-kulturowego. Wydział sprzyja refleksji na temat najbardziej podstawowych pytań człowieka oraz kwestii podnoszonych przez naukę.

Wydział Prawa Kanonicznego

Wydział Prawa Kanonicznego stara się przygotować studentów w dziedzinie głębokiej teoretycznej i praktycznej znajomości prawa kościelnego, które pomaga im rozwijać umiejętności z zakresu prawa razem z wrażliwością duszpasterską, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań praktyki prawnej wśród ludu Bożego.

Program studiów integruje teoretyczne badania z praktyką prawną. Wydział posiada dużą liczbę stałych profesorów, jak również wielu wybitnych profesorów z Kurii Rzymskiej oraz z całego świata.

Badania naukowe i zajęcia dydaktyczne Wydziału są wzbogacone o doświadczenia wykładowców w różnych dykasterii Stolicy Apostolskiej i trybunałów Wikariatu Rzymu. Bliskie powiązania i regularna współpraca naukowa z kolegami z innych uczelni Rzymu i innych krajów również wzbogacają Wydział Prawa Kanonicznego, podobnie jak prace badawcze i współpraca z Wydziałem Teologii.

Instytut Nauk Religijnych

Głównym celem Instytutu jest:

  • formacja teologiczna wiernych świeckich i księży, poprzez systematyczne badania naukowe i doktryny katolickiej;
  • przygotowanie duszpasterzy dla społeczności lokalnych;
  • przygotowanie do różnych działań apostolstwa świeckich.

Kursy Instytutu prowadzone są pod opieką naukową Wydziału Teologii PUSK.

Furca.org