Przetwarzanie Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:
Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego
ul. Kruszwica 5
04-863 Warszawa
biuro@furca.org

Fundacja przetwarza dane osobowe w celu:
• gromadzenia środków na stypendia,
• obsługi płatności związanych ze stypendiami,
• obsługi finansowo/księgowej,
• obsługi spraw pracowniczych i członków Fundacji,
• edukacji członków, wolontariuszy i pracowników,
• komunikacji z członkami, wolontariuszami, darczyńcami, pracownikami i kontrahentami, stypendystami, absolwentami uniwersytetów wspieranych przez Fundację,
• przesyłania Newslettera.

Dane są przetwarzane przez następujący okres:

1. Członkowie Fundacji Bezterminowo; W przypadku likwidacji Fundacji zgodnie z przepisami dane członków Fundacji przechowuje likwidator w terminie przewidzianym przepisami.
2. Pracownicy Zgodnie z przepisami – dla pracowników i byłych pracowników; 1 rok dla kandydatów do pracy.
3. Wolontariusze Bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych + 1 miesiąc.
4. Kontrahenci Zgodnie z Ustawą o rachunkowości 5 lat + 1 rok.
5. Darczyńcy Bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych, ale zgodnie z Ustawą o rachunkowości 5 lat + 1 rok.
6. Stypendyści Bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych, ale zgodnie z Ustawą o rachunkowości 5 lat +1 rok.
7. Newsletter Bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych + 1 miesiąc.
8. Absolwenci Bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych +1 miesiąc.

Fundacja wykorzystuje systemy informatyczne w celu przetwarzania danych osobowych i dopuszcza wykorzystywanie systemów znajdujących się na terytorium państwa trzeciego. Przed wykorzystaniem takiego systemu badane są warunki zabezpieczeń oferowanych przez dostawcę (np. uczestnictwo w programie Privacy Shield).

Furca.org