Ks. dr Jerzy Bielecki

Ks. dr Jerzy Bielecki urodził się 16 lipca 1960 r. w Miechowie, w diecezji kieleckiej. W roku 1981 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej w Krakowie. Studia uwieńczył tytułem magistra z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w roku 1987. Tytuł pracy magisterskiej: ”Pneumatologiczna eklezjologia Jürgena Moltmanna”. 17 maja 1987 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Nowaka w katedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Wkrótce został mianowany wikariuszem parafii św. Stanisława Kostki w Częstochowie. Po 3 latach został mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zawierciu. W ramach zajęć duszpasterskich uczyłem religii w II Liceum Ogólnokształcącym w Zawierciu. W tym czasie, gdy był wikariuszem w Częstochowie i Zawierciu, kontynuował studia teologiczne. W roku 1991 uzyskał tytuł licencjata z zakresu teologii dogmatycznej, przedstawiając pracę pt. „Wieczerza Pańska i urząd kościelny w pneumatologicznej eklezjologii Jürgena Moltmanna”.

W czerwcu 1991 roku został skierowany przez bp. Stanisława Nowaka na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej do Rzymu. Od października tegoż roku podjął studia w Rzymskim Ateneum Świętego Krzyża w Rzymie (Ateneo Romano della Santa Croce). W roku 1995 na podstawie rozprawy naukowej „La teologia della filiazione nel magistero trinitario di Giovanni Paolo II” uzyskał tytuł doktora teologii.

Podczas studiów w Rzymie, szczególnie w okresie wakacji, uczestniczył w kursach języka włoskiego, francuskiego i angielskiego oraz służył pomocą w pracy duszpasterskiej w parafiach na terenie Włoch, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. W tym zakresie najbardziej znacząca była praca w amerykańskiej parafii św. Ferdynanda w Chicago, gdzie przez kilka miesięcy organizował duszpasterstwo polonijne przy tej parafii. Bardzo ważnym elementem tegoż duszpasterstwa była Polska Szkoła Katolicka im. św. Ferdynanda, która została powołana do życia we wrześniu 1995 r. w celu wychowania młodzieży polonijnej w duchu katolickim oraz kultywowaniu tradycji, historii i kultury polskiej.

Od 1 lutego 1996 r. pełni urząd rektora Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Powierzając mu ten urząd, abp metropolita Stanisław Nowak zwrócił szczególną uwagę na konieczność prawy warunków bytowania uczniów, ażeby w godnych warunkach mogli zdobywać wiedzę i przygotowywać się do odpowiedzi na powołanie. „Ufam – pisał w dekrecie nominacyjnym Ksiądz Arcybiskup – że Ksiądz z wielką gorliwością podejmie dzieło formowania młodych do życia głęboko chrześcijańskiego, a dla tych, którzy wybiorą drogę powołania do kapłaństwa, szkołę przygotowania do kapłaństwa”.

Po 4 latach Ksiądz Arcybiskup odznaczył ks. Bieleckiego godnością kanonika. W uzasadnieniu podkreślono nade wszystko jego „zapał i trud włożony w zmodernizowanie i wznoszenie obiektów Niższego Seminarium Duchownego, oraz ciągłą troskę o podnoszenie poziomu formacji intelektualnej i duchowej alumnów tegoż Seminarium”.

Znaczącym wydarzeniem w pełnieniu przeze ks. Bieleckiego funkcji rektora było zorganizowanie jubileuszu 50-lecia istnienia Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W ramach przygotowań do jubileuszu podjęto szereg przedsięwzięć o charakterze duchowym i materialnym, m.in. zorganizowano zjazd absolwentów Seminarium oraz wybudowano salę gimnastyczną. Centralne uroczystości jubileuszowe miały miejsce 29 września 2001 r. z udziałem abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

19 marca 2004 r., w uroczystość św. Józefa – patrona Niższego Seminarium Duchownego, ks. Bielecki został odznaczony godnością kanonika honorowego Kolegiackiej Kapituły Zawierciańsko-Żareckiej. „Wzniesienie sali gimnastycznej, przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Niższego Seminarium Duchownego, wyposażenie jego wnętrza, ciągła troska o doskonalenie struktur ekonomicznych, dydaktycznych i wychowawczych Seminarium, podejmowanych szczęśliwie przez Księdza Rektora” – to motywy, które wymienił Ksiądz Arcybiskup w dekrecie z okazji przyznania tej godności.

29 grudnia 2005 r. nowy zastępca redaktor naczelnej „Niedzieli” został podniesiony przez Ojca Świętego Benedykta XVI do godności kapelana Jego Świątobliwości, czyli prałata. Ogłoszenie tej decyzji miało miejsce w lutym 2006 r.

21 kwietnia 2012 r. ks. Bielecki zorganizował obchody 60-lecia Niższego Seminarium Duchownego. Owocem obchodów była publikacja monografii pod jego redakcją. Tytuł publikacji: „Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego. 60 lat Niższego Seminarium Duchownego”.

25 marca 2014 r. został włączony do Kapituły Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie jako kanonik gremialny.

W jego pracy kapłańskiej ważną rolę odgrywa praca naukowa. Od roku akademickiego 1995/1996 Ksiądz Arcybiskup zlecił mu prowadzenie wykładów z teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Prowadzi wykłady z zakresu protologii, charytologii i pneumatologii. Od roku akademickiego 2006/2007 do 2009/2010 prowadził wykłady w licencjackiej sekcji eklezjologiczno-maryjnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W roku 1997 został członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie – Oddział w Częstochowie, a od roku 2004 jest kierownikiem Częstochowskiego Oddziału tegoż Towarzystwa. W tym czasie był organizatorem odbywających się co dwa lata sympozjów naukowych. Podczas sympozjum w 2006 r. naukowej refleksji poddano dominujący we współczesnej kulturze różnego rodzaju relatywizm. W 2008 r. zorganizowałem sympozjum poświęcone encyklice „Spe salvi”, aby przybliżyć prawdziwe oblicze chrześcijańskiej nadziei. W 2010 r., w odpowiedzi na ogłoszony przez Benedyka XVI Rok kapłański, odbyło się sympozjum pod hasłem: „Kapłan – świadek miłości”. W 2012 r. z okazji 50. rocznicy otwarcia Vaticanum II i przeżywanego Roku Wiary zorganizował sympozjum pod hasłem: „Studium dokumentów soborowych drogą do pogłębienia i ubogacenia wiary”.

Ks. dr Bielecki należy także do Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce. Jest autorem kilku artykułów na łamach Częstochowskich Studiów Teologicznych.

W 2008 r. został włączony do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W 2012 r., jako ceremoniarz kościelny, został członkiem Rady Zwierzchnictwa w Polsce. Od 2010 r. jest organizatorem dorocznych rekolekcji dla bożogrobców odbywających się na Jasnej Górze. Podczas I i II Miechowskich Dni Jerozolimy byłem moderatorem sesji naukowych. Wraz z ks. prof. Januszem Królikowskim wydał w 2013 r. książkę ks. Piotra Pękalskiego pt. „O początku, rozkrzewieniu i upadku Zakonu Kanoników Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego”.

Inna formą zaangażowania w sprawy Kościoła jest udział ks. Bieleckiego w pracach różnych gremiów diecezjalnych. W latach 1996 -2010 był członkiem Rady Kapłańskiej; w latach 2000-2005 członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej. W 2005 r. został włączony do Kolegium Konsultorów na okres pięciu lat.

Ukończył studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Rzymie.

Ks. Arkadiusz Witkowski

Duszpasterz Akademicki w Diecezji Sosnowieckiej.

Furca.org