Ks. dr hab. Rafał Leśniczak

Jest profesorem uczelni i kierownikiem Katedry Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Kultura-Media-Teologia”.

W 2020 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Stopień naukowy nadała Rada Naukowa Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (uchwała z dnia 17 stycznia 2020 r.). W 2010 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na Wydziale Komunikacji Społecznej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie (nostryfikacja doktoratu na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie w 2012 r.).

Studia z zakresu komunikacji społecznej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie były czasem wyjątkowym z kilku powodów. Po pierwsze, miejsce, w którym dane mi było zdobywać wiedzę, było przestrzenią doświadczenia uniwersalności Kościoła. Po drugie, Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie zaoferował wysoki poziom studiów, kompetentnych i życzliwych Profesorów oraz wspaniałych kolegów studentów pochodzących z różnych stron świata. Wykładane przedmioty wpisywały się w dyscyplinę nauk o mediach, ze szczególnym zaakcentowaniem specyfiki komunikowania instytucjonalnego Kościoła, pracy rzecznika prasowego instytucji kościelnej, ale również podejmowane były takie zagadnienia jak: public relations, zarządzanie kryzysowe, studium z zakresu teorii nauk o komunikowaniu. Poza częścią teoretyczną studia obejmowały także praktyki w studiach radiowych i telewizyjnych. Ważną płaszczyzną doktoranta jest pisanie pracy pod kierunkiem promotora. W tym miejscu, chciałbym wyrazić wdzięczność Prof. Norberto González Gaitano, który był moim tutorem studiów oraz promotorem pracy doktorskiej. Z Profesorami i Kolegami Studentami mojej Alma Mater pozostaję do dziś w kontakcie poprzez współpracę na polu naukowym.

Absolwent Wydziału Komunikacji Społecznej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie

Ks. dr hab. Rafał Leśniczak

Profesorem uczelni i kierownikiem Katedry Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

Furca.org