Ks. Dr Kan. Sławomir Zyga

Sławomir Zyga, rocznik 1967, uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, gdzie w 1991 r. obronił pracę pt. Wielokanałowy regulator z procesorem Intel 8088. Celem pracy było zaprojektowanie w języku asembler 8086/88 oprogramowania 16 -kanałowego regulatora z możliwością wymiany algorytmów regulacji oraz wizualizacji podstawowych wielkości w oparciu o Modułowy System Mikroprocesorowy MSM, w których jednostką centralną jest procesor Intel 8088. Wtedy chyba jeszcze nic nie zapowiadało, że droga zawodowa młodego inżyniera będzie zupełnie odbiegać od uzyskanego zawodu. Najpierw bowiem jako stażysta, a następnie  jako asystent, pracował w Zakładzie Metrologii Instytutu Automatyki Przemysłowej Politechniki Szczecińskiej.

POWOŁANIE I STUDIA
Wewnętrzny głos powołania kazał jednak postąpić inaczej … W 1992 r. mgr inż. Zyga wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, gdzie rozpoczął studia teologiczne. Zakończył je w 1997 r. uzyskaniem tytułu magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, po obronie pracy pt. Znak Jonasza w Łk 11,29-32. Studium literacko – teologiczne. Po uzyskaniu święceń kapłańskich rozpoczął posługę w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Od lipca 1998 r. do  czerwca 1999 r. był także zastępcą redaktora naczelnego Radia PLUS w Szczecinie.

W październiku 1999 r. podjął studia na Wydziale Komunikacji Społecznej i Instytucjonalnej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Kończy je w 2002 r., broniąc pracę pt. Włoskie portale katolickie (Portali cattolici italian) i uzyskując tytuł Master in Comunicazione Sociale Istituzionale (odpowiednik naszego magistra). Przedmiotem pracy była analiza porównawcza portali internetowych jako: zespołu osób, które je tworzą i nimi zarządzają; całości zasobów portali oraz oferowanych serwisów internetowych; zespołu koniecznych instrumentów technicznych umożliwiających akcesję do wszystkich zasobów portali oraz  charakterystyki osób, które nawigują w tych portalach.

Zapewne wcześniejsza wiedza inżynierska przydała się w tej tematyce znakomicie. Uzyskana za tę pracę ocena 10 na 10 uprawniała do przystąpienia do egzaminu końcowego w specjalności komunikacji społecznej i instytucjonalnej (Prova di Grado), który ks. Sławomir zdał z bardzo dobrym wynikiem końcowym (studia, praca, egzamin) – Summa cum laude 9.8/10, kwalifikując się tym samym do podjęcia studiów doktoranckich.

Ale to nie koniec zdobywania wiedzy i podwyższania kwalifikacji. W czerwcu 2005 r. ks. Zyga broni na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie doktorat pt. Komunikacja wewnętrzna przy użyciu nowych technologii (Internet, intranet, extranet). Niektóre aplikacje w Kościele Katolickim: Instytuty Życia Konsekrowanego. Część badawcza tej pracy została wydana jako pozycja książkowa pod tym samym tytułem, w wydawnictwie uniwersyteckim (Pontificia Universitas Sanctae Crusic Facultas Communicationis Socialis Institutionalis). Uzyskany tytuł doktorski został nostryfikowany w  na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, jako równorzędny ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

INTERNET DLA ARCHIDIECEZJI
Po doktoracie ksiądz Sławomir Zyga wraca do Szczecina i zostaje wicedyrektorem Wydziału Duszpasterskiego oraz rzecznikiem prasowym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W 2007 r. wprowadził w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej pełną komunikację elektroniczną pomiędzy Kurią Metropolitalną a parafiami i kapłanami pracującymi w tej archidiecezji. Jest animatorem i moderatorem strony internetowej Archidiecezji, za-projektowanej nie tylko jako narzędzie komunikacji instytucjonalnej, ale również jako interaktywna płaszczyzna komunikacji wewnętrznej z kapłanami. W październiku 2011 r. ks. Zyga został ustanowiony, najpierw jako pełniący obowiązki, a od czerwca 2012 r. już jako kanclerz Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, z zachowaniem obowiązków rzecznika prasowego.

Od roku akademickiego 2005/06 prowadzi zajęcia z „Technologii Informacyjnej” dla chętnych do stanu kapłańskiego w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie oraz dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z teologii, nauk o rodzi-nie i italianistyki z elementami kultury chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadził również zajęcia z przedmiotu „Media w duszpasterstwie”. Ponadto, w roku akademickim 2009/10, prowadził zajęcia na kierunku socjologicznym Zamiejscowego Wydziału Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli z przedmiotów: „Badanie mediów i przekazów medialnych” i „Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów”.

Ks. kanonik dr Sławomir Zyga ma na swym doczesnym koncie wiele publikacji książkowych i artykułów w dziedzinie komunikacji społecznej. Brał też czynny udział jako prelegent w wielu konferencjach międzynarodowych.

W grudniu 2015 został mianowany przez Episkopat krajowym duszpasterzem energetyków, elektryków i elektroników.

Ks. Sławomir jest pasjonatem wspinaczek wysokogórskich.

 

Doktorat z komunikacji społecznej i instytucjonalnej uzyskał w 2005 roku na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. Dr Kan. Sławomir Zyga

Kanclerz Kurii i rzecznik prasowy Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej; Krajowy Duszpasterz elektryków, energetyków i elektroników.

Furca.org