Ks. Prof. Dr Hab. Tomasz Rozkrut

Ks. Tomasz Rozkrut urodził się 18 listopada 1963 roku w Tarnowie. Został wyświęcony na kapłana przez abp. Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 roku.

Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w Rzymie w roku 1996 na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża na podstawie rozprawy „La natura teologico-giuridica del sinodo diocesano”, wydanej także w języku polskim pt. „Synod diecezjalny w Kościele”.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie rozprawy „Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim”.

Od 2006 roku był konsultorem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 2007-2008 członkiem Zespołu ds. oceny etyczno-prawnej dokumentów dotyczących duchownych katolickich, przechowywanych w archiwach IPN.

Organizował cykliczne spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem (Ogólnopolskie Forum Sądowe: 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015).

Ponadto pełni funkcję pomocniczego wikariusza sądowego (od 1996 roku), diecezjalnego delegata do spraw wprowadzania w życie zapisów Konkordatu (od 1998 roku) oraz cenzora do oceny ksiąg treści religijnej przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (od 2000 roku).

Jest członkiem Senackiej Komisji Prawnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2006 roku) oraz delegatem biskupa . tarnowskiego do sprawy Akademii Tarnowskiej.

W roku 2011 otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt nominacji na profesora nauk prawnych. Od 1 stycznia 2014 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego utworzyła dekretem z 19 marca 2014 roku Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pierwszym dziekanem nowego wydziału kongregacja mianowała tarnowskiego kanonistę, profesora prawa ks. Tomasza Rozkruta.

Przedmiotem jego publikacji pozostają zagadnienia związane z organizacją Kościoła oraz kościelnym prawem procesowym. Jest promotorem jednego doktoratu, 15 prac magisterskich, 15 licencjatów kościelnych, superrecenzentem w sprawie awansu naukowego dla Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, recenzentem w 12 przewodach habilitacyjnych, w 7 postępowaniach nostryfikacyjnych zagranicznego doktoratu oraz w 20 przewodach doktorskich.

Ważne wydarzenia:

2014 – Stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2014 – Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2011 – Tytuł profesora nauk prawnych

2006 – Konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski

2002 – Stopień doktora habilitowanego na wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1999 – 2014 – Nauczyciel akademicki w Instytucie Prawa Kanonicznego

1998 – Adiunkt Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1996 – Stopień doktora z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża na podstawie rozprawy „La natura teologico-giuridica del sinodo diocesano”

1996 – 2014 – Pomocniczy wikariusz sądowy w Sądzie Biskupim w Tarnowie

1993 – Stopień licencjata prawa kanonicznego

1991 – 1996 – Studia doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie

1982 – 1988 – Studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w 1996 roku na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. Prof. Dr Hab. Tomasz Rozkrut

Prorektor ds Nauki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Furca.org