Ks. Adam Sołomiewicz

Urodziłem się w Warszawie w 1986 roku w dobrej, katolickiej rodzinie. W roku 2010 uzyskałem tytuł magistra z geografii na Uniwersytecie Warszawskim i w latach 2008-2011 pracowałem w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel tego przedmiotu.

We wrześniu 2011 roku, dzięki darczyńcom, którzy umożliwili mi to stypendium, zacząłem studia licencjackie z Teologii na rzymskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Trafiłem na tę uczelnię papieską, ponieważ jest powierzona Prałaturze Opus Dei, której jestem wiernym. Po dwóch latach w Rzymie, przeniosłem się na Uniwersytet Nawarry, gdzie w 2014 roku uzyskałem tytuł licencjata z Teologii. Stypedium to umożliwiło mi również realizację studiów magisterskich z filozofii na tej uczelni, zakończonych w roku 2016 dyplomem w dziedzinie antropologii i etyki. W październiku tego samego roku zostałem wyświęcony diakonem przez Księdza Biskupa Javiera Echevarría, Prałata Opus Dei, a w kwietniu 2017 roku przyjąłem święcenia prezbiteratu z rąk Księdza Kardynała Giuseppe Bertello. Obecnie jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej na temat pojęcia osoby ludzkiej według antropologii Leonardo Polo.

W tym miejscu chciałem ogromnie podziękować wszystkim darczyńcom Fundacji FURCA, ponieważ umożliwiają wielu kapłanom (i przyszłym kapłanom) z Polski realizację studiów kościelnych charakteryzujących się wysokim poziomem dydaktycznym i, co jest równie ważne, w duchu wierności nauczania Kościoła oraz w atmosferze prawdziwej przyjaźni panującej w społeczności, którą tworzą profesorowie i studenci obu uczelni.

Czas tych studiów, który dla mnie zbliża się już ku końcowi, stał się dla mnie wspaniałą okazją dla lepszego poznania Osoby naszego Pana Jezusa Chrystusa i pogłębienia zrozumienia osoby ludzkiej, jej sensu i potrzeb, bo, jak powtarzał Święty Jan Paweł II, to „Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi”. Dlatego uważam, że tak dobre wykształcenie, które uzyskałem w ciągu sześciu lat studiów w Rzymie i w Pampelunie, pomoże mi w znaczącym stopniu być kapłanem, który nie szuka samego siebie, ale tego, jak służyć Panu Bogu i ludziom z rosnącym oddaniem.

Furca.org