Jednym z prelegentów był ks.dr Marek Leśniak – absolwent wydziału teologii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

W dniach 9-10 grudnia na UKSW odbyło się spotkanie ponad 400 biznesmenów, prawników, społeczników, ludzi nauki i Kościoła w ramach IV Chrześcijańskiego Forum Przedsiębiorczości. Zadaniem Forum jest spotkanie polskich przedsiębiorców, którzy widzą potrzebę budowania przyszłości swoich firm w oparciu o Katolickie Nauki Społeczne, zintegrowanie ich, ukazanie perspektywy wspólnej pracy na rzecz dobra wspólnego. Ma to być miejsce budowy wzajemnego wsparcia dla osób opierających swoje firmy na wartościach chrześcijańskich.

W czasie form wygłoszono 4 wykłady, odbyło się 8 sesji panelowych, 2 panele dyskusyjne.

Kościół ma wiele do zaproponowania w zakresie etyki gospodarczej i spraw przedsiębiorczości – mówił do zebranych metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który powitał uczestników forum. Przypomniał, że wszelkie wysiłki podejmowane przez przedsiębiorców, powinny stawiać w centrum człowieka i rodzinę. Mówił też o tym, że Kościół zaprasza, by w świetle jego nauczania przyglądać się prowadzonej działalności gospodarczej i biznesowej.

Na rozpoczęcie forum, zebrani wysłuchali wykładu poświęconego etyce w biznesie, wygłoszonego przez członka zarządu Narodowego Banku Polskiego, prof. Andrzeja Kaźmierczaka. Odwołując się do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, którą nazwał „dobrym zaczynem do rozważań nad etyką chrześcijańską w biznesie”, wskazał wzór etycznej postawy biznesmena. Podkreślił, że Samarytanin, który zachował etycznie, był z pewnością osobą bogatą, i być może udawał się z Jerozolimy do Jerycha w celach biznesowych.

Następnie, mówiąc o zasadach właściwego pomnażania kapitału, przywołał przypowieść o talentach. „Dar przedsiębiorczości jest darem od Boga. Nie każdy może być przedsiębiorcą, bo wymaga to kreatywności, strategicznego myślenia, podejmowania ryzyka. I nie każdy człowiek to potrafi.” Podkreślił, że ten, który nie pomnożył otrzymanego talentu nie był złym człowiekiem, a jedynie nie nadawał się na przedsiębiorcę.

„Nie powinniśmy krytykować, negować zysku, jako celu działalności przedsiębiorstwa chrześcijańskiego, ale pod warunkiem, że ten zysk jest przeznaczony na cele godziwe, społecznie użyteczne i uwiarygodniające postępowanie prawdziwego chrześcijanina” – mówił prelegent.

 „Ważną zasadą etyki chrześcijańskiej jest zasada gotowości darowania długów współbraciom, którzy doświadczyli trudności materialnych i nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań” – mówił dalej, podkreślając wartość tej zasady nie tylko z etycznego, ale też z ekonomicznego punktu widzenia. Odniósł tę zasadę także do stosunków między przedsiębiorstwami, które często są pochłonięte trudnościami związanymi ze spłatą należnych zobowiązań.

Prelegent przypomniał także o moralnym obowiązku włączania się w dzieła charytatywne, jaki ciąży na przedsiębiorcy. Podkreślił, że dzieła te mają służyć rozwojowi wspólnot chrześcijańskich.
„Mówiąc wprost, chodzi o wspieranie materialne dzieł misyjnych Kościoła” – mówił, przypominając, że głoszeniu Ewangelii towarzyszy czynienie dobra, które wymaga zabezpieczenia materialnego. Odwołał się m.in. do przykładu misjonarzy, którzy, oprócz pracy duszpasterskiej, często zajmują się też tworzeniem opieki medycznej i placówek oświatowych na swoich terenach misyjnych.

W czasie forum wystąpili także m.in.: ks. dr. Marek Leśniak – absolwent PUSC (Dylemat przedsiębiorcy- wiara czy biznes?), prof. Aleksnader Stępkowski ( Instytut Ordo Iuris) „Katolik w biznesie z perspektywy nauczania społecznego Kościoła” oraz wielu innych wykładowców i panelistów.

Jako podsumowanie obrad forum powstanie dokument, który zostanie przesłany do Ministerstwa Rozwoju oraz do odpowiedniej Komisji Episkopatu Polski.

Furca.org