Zachęcamy do modlitwy za kapłanów

MODLITWA ŚW. TERESY Z LISIEUX O ŚWIETOŚĆ KAPŁANÓW
O Jezu, Wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może im zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które  codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniała pieczęcią Twojego kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina, udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością i pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen

MODLITWA PAWŁA VI ZA KAPŁANÓW
Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych kapłanów swą mocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwości i wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen

MODLITWA JANA PAWŁA II ZA KAPŁANÓW
O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twoich kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości. Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich serca, uczyń ich mocą Twojej łaski, narzędziem swego miłosierdzia, działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblókłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego Imienia i Twego Ducha uczynki, które sam zdziałałeś dla zbawienia świata. Wracaj do nas, o Jezu, przez twych kapłanów, ożyj w nich i przejdź znowu przez świat, ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się, nawiązując na nowo święte więzy miłości, łącząc Serce boskie z sercem człowieczym. Amen 

MODLITWA O POWOŁANIA
Panie Jezu Chryste, jak niegdyś powołałeś Apostołów dla głoszenia Ewangelii, prosimy Cię, poślij i dziś następców Apostołów na żniwo swoje. Udziel im odwagi, mądrości i łaski, aby godnie świadczyli przed ludźmi o Twojej śmierci, Twoim Zmartwychwstaniu i Twoim przyjściu w chwale. Pozwól nam, za przyczyną Twej Najświętszej Matki, być szermierzem wiary oraz światłem, rozpraszającym obojętność i ciemności grzechu. Który zawsze jesteś z nami. Amen

 MODLITWA O NOWE POWOŁANIA
Jezu, Wieczny kapłanie i Misjonarzu Ojca, za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy, Jej Oblubieńca św. Józefa i Twoich świętych, prosimy przymnóż  nam wiary i umocnij nasze serca, a w sposób szczególny błagamy o nowe święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Spraw, aby nie brakowało pracowników w winnicy Ojca. Otocz miłością matki spodziewające się dzieci i daj rodzinom siły, aby wzrastały we wzajemnym szacunku i służbie, na wzór Twojej rodziny z Nazaretu. Amen

MODLITWA BENEDYKTA XVI W INTENCJI POWOŁAŃ
Ojcze, sprawa, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołaj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania kapłańskie i di życia konsekrowanego. Wspieraj biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego pana. Amen

MODLITWA o DARY DUCHA ŚWIĘTEGO dla naszego PASTERZA
O, Boże który dałeś nam w naszym duszpasterzu przewodnika do nieba, udziel mu wielkiej nadprzyrodzonej miłości do nas.
Ducha pobożności, kiedy modli się, rozważa i sprawuje Świętą Ofiarę przy ołtarzu.
Duchu rozumu, wiedzy i mądrości, kiedy uczy nas wiary i Twoich przykazań;
daru rady, kiedy upomina nas w sakramencie pokuty, ostrzega, pociesza i uzdrawia;
daru bojaźni, aby nie szukał niczego innego jak tylko Twojej chwały i zbawienia naszych dusz.
Ducha siły, aby prowadził nas mężnie pod królewskim sztandarem Chrystusa.

 MODLITWA do NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY O WYTRWANIE w POWOŁANIU
Najświętsza matko Jezusa Chrystusa, naszego Arcykapłana, Ciebie Syn Twój uczynił Matką wszystkich kapłanów. Dlatego ciebie, Królowo Apostołów i Matko kapłanów, prosimy, abyś się opiekowała tymi, których Syn Twój wybierze sobie na swoich zastępców i dopuści do swojej kapłańskiej godności. Wstawiaj się za nimi, aby łaski powołania kapłańskiego nie stracili, aby pozostali jej wierni do końca. Prosimy Cię, Matko kapłanów, aby matki i ojcowie z radością pomagali swym synom wypełnić pragnienie ich serc w kapłańskiej posłudze Twojemu Synowi i bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

MODLITWA O WIERNOŚĆ W SŁUŻBIE KAPŁAŃSKIEJ
Ojcze Święty, Ty bez żadnych moich zasług dałeś mi udział w wiecznym Kapłaństwie Chrystusa i wybrałeś mnie do służby Kościołowi, spraw, abym był mężnym i pokornym głosicielem Ewangelii, i wiernym szafarzem sakramentów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY
Boże, w Opatrzności swojej postanowiłeś rozszerzyć królestwo Chrystusa na całym świecie i wszystkim ludziom dać uczestnictwo w zbawczym odkupieniu. Spraw, prosimy, aby Twój Kościół powszechny, jako sakrament zbawienia, ukazywał i urzeczywistniał tajemnicę miłości Twojej do ludzi. Niech Kościół Twój stale się odnawia, uświęca i umacnia. Niech rozwija się w nim i trwa do końca nienaruszona wiara, świętość obyczajów, wzajemna miłość i prawdziwa pobożność. Jak nieustannie karmisz go słowem i ciałem Twojego Syna, tak nie przestań kierować nim troskliwie, aby ożywiony duchem ewangelicznym i apostolskim – pociągał wszystkich do Ciebie i prowadził do jedności w Twojej służbie. Przez Chrystusa pana naszego. Amen

Furca.org