Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się książka stanowiąca studium prawa obowiązującego w Polsce i Hiszpanii dotyczącego relacji państwo-Kościół. Powyższa monografia jest próbą analizy zagadnienia z perspektywy rozwiązań ustrojowych zastosowanych w obowiązującym prawie polskim i hiszpańskim. To, co zachęciło organizatorów projektu do pojęcia się tak skonstruowanej analizy, to m.in. pytanie: dlaczego dwa kraje, o wyraźnie odmiennej tradycji w zakresie relacji Państwo-Kościół, w trakcie transformacji ustrojowej w drugiej połowie XX w. zdecydowały się na przyjęcie tego samego modelu relacyjnego. Teksty pochodzą z sympozjum polsko-hiszpańskiego, które było poświęcone tego typu zagadnieniom. Ich autorzy to profesorowie i pracownicy naukowi Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( poniżej przedstawiamy ich sylwetki)

 María Blanco Fernández – profesor nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania); wicedziekan tego wydziału w latach 1996-2004; w przeszłości także profesor Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie; specjalizuje się w zakresie prawa wyznaniowego, prawa kanonicznego, prawa małżeńskiego; uczestniczyła w wielu projektach badawczych subwencjonowanych m. in. przez hiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości; członek badawczego Instytutu Martín de Azpilcueta; członek zarządu Consociatio Internationalis Iuris Canonici Promovendo; przewodnicząca komitetu wydawniczego wydawnictwa uniwersyteckiego EUNSA; autorka 7 monografii i ponad 50 artykułów z zakresu prawa wyznaniowego, kanonicznego i historii prawa.

Aurora López Medina – profesor nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Huelvie (Hiszpania); w latach 2012-2016 prodziekan Wydziału Prawa; obecnie związana z Departamentem im. Theodora Mommsena na wspomnianym Wydziale Prawa; specjalizuje się w zakresie prawa wyznaniowego, prawa kanonicznego i prawa małżeńskiego; w latach 2012 i 2014 uczestniczyła w projekcie badawczym  prowadzonym w ramach Towarzystwa Maxa Plancka (Instytut Historii Prawa Europejskiego we Frankfurcie nad Menem); prowadziła prace badawcze na Uniwersytecie Oxford (2004 r.) i La Sapienza w Rzymie (2010 r.); autorka licznych publikacji z zakresu prawa.

Jorge Otaduy Guerín – profesor nauk prawnych na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania); wicedziekan wspomnianego wydziału; członek Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Hiszpanii; dyrektor badawczego Instytutu Martín de Azpilcueta działającego przy Uniwersytecie Nawarry; kierownik czasopisma naukowego Ius Canonicum; specjalizuje się w zakresie prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego; autor 9 samodzielnych monografii i 71 rozdziałów w monografiach naukowych oraz 23 artykułów w czasopismach naukowych.

Michał Poniatowski – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Komparatystyki Prawniczej UKSW w Warszawie; adwokat; specjalizuje się w zakresie prawa wyznaniowego, procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, prawa handlowego.

Piotr Ryguła – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny; kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Komparatystyki Prawniczej UKSW w Warszawie; do 2012 r. wykładał na Wydziale Teologii oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; od 2018 r. oficjał Sądu Metropolitalnego w Katowicach; specjalizuje się w zakresie prawa wyznaniowego, prawa kanonicznego, historii prawa; autor monografii „Wolność Religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009) oraz 50 artykułów z zakresu prawa wyznaniowego, kanonicznego i historii prawa.

Piotr Stanisz – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny KUL, w latach 2008-2012 prodziekan a w latach 2012-2016 dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, od 2008 r. kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL; konsultor Rady Prawnej i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski; członek Komisji Prawniczej PAN; redaktor naczelny „Studiów z Prawa Wyznaniowego”; członek kolegiów redakcyjnych wielu periodyków naukowych z zakresu nauk prawnych; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego; autor 3 i redaktor oraz współredaktor 18 monografii oraz ponad 70 artykułów z zakresu prawa.

Hanna Suchocka – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w latach 2015-2018 kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego; w latach 1992–1993 prezes Rady Ministrów; w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny; w latach 2001–2013 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim; w latach 1980–1985 i 1989–1991 posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm kontraktowy a w latach 1991–2001 na Sejm III i III kadencji; w latach 2015–2016 pierwsza wiceprzewodnicząca komisji weneckiej; uhonorowana wielkim krzyżem orderu Piusa IX (2014 r.), Orderem Orła Białego (2014 r.), i Orderem Legii Honorowej (2016 r.); doktorat honoris causa Uniwersytetu Oklahomy (1993 r.), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2011 r.), Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego (2012 r.).

Wacław Uruszczak – profesor nauk prawnych; stopień doktorski z zakresu historii prawa polskiego na podstawie doktoratu opracowanego pod kierunkiem prof. Adama Vetulaniego (1975 r.); kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego (1997-2017) oraz Katedry Prawa Kościelnego i Wyznaniowego (1992-2017); profesor wizytujący uniwersytetów w Montpellier I, Limoges, Bordeaux I, Poitiers; specjalizuje się w zakresie historii prawa polskiego, historii ustroju Polski, europejskiej kultury prawnej; członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych m. in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Nauk Prawnych PAN, członek korespondent Academie des Sciences et Lettres w Montpellier, Société d’Histoire de Droit w Paryżu, Société d’Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit w Montpellier, Société Jean Bodin pour l’histoire comparative du droit et des institutions, Comission Internationale pour l’Histoire des Assamblées d’Etats et des Institutions Parlamentaires et Representatives.

Krzysztof Warchałowski – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny UKSW w Warszawie; kierownik studiów doktoranckich oraz kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji na WPiA UKSW; specjalizuje się w zakresie prawa wyznaniowego; odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność naukowo-dydaktyczną (2006 r.); konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.

Relacje Państwo-Kościół w Europie druk

Furca.org